ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

"АКТИВИА – УЧАСТВАЙ И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ ХРАНИТЕЛЕН ЕКСТРАКТОР НУТРИБУЛЕТ"


С извършването на стъпките, описани по-долу в Раздел IV „Механизъм на участие в играта“, участниците декларират, че са се запознали, съгласни са и приемат настоящите правила и отговарят на всички предвидени в тях изисквания по отношение на правото на участие и получаване на наградите.

РАЗДЕЛ I

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА


1. Организатор на Играта е „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831617210, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Охридско езеро“ № 3, представлявано от Даниела Узунова, в качеството на Изпълнителен директор, наричано по-долу „Организатор“.

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията на настоящите Официални правила на Играта (наречени по-долу „Официални правила“ или „Правила). Същите ще бъдат достъпни за целия период на продължителността на Играта на интернет страницата: www.activiapromo.bg.

3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата: www.activiapromo.bg. Участниците в Играта следва сами да следят за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 3 от раздел 1, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

5. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД: 02 93 004 93.

РАЗДЕЛ II

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА


1. Играта се провежда в периода между 31.01.2019 г. – 27.02.2019 г. , включително във всички търговски обекти на ТВ „Билла България“ ЕООД, намиращи се на територията на Република България, посочени в Приложение № 1 към настоящите Правила и наричани по-долу за краткост „Участващи търговски обекти на „Билла България“. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва правото да промени началната дата на провеждане, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 31.01.2019 г., като това обстоятелство следва да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т.3 по-горе.

2. След приключване на Играта, Организаторът не носи отговорност и няма каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.


РАЗДЕЛ III

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И НАГРАДИ


1. Право да участват в играта имат физически лица с постоянен адрес в Република България, навършили 18 години към 31.01.2019 г., с изключение на служителите на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, „Билла България“ ЕООД и ДНК ГЛОБУЛ ГРУП“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи, братя и сестри).

2. Правото на участие в Играта, респективно правото да бъде спечелена награда е обвързано със следните условия:

2.1. Едновременното закупуване на поне 3 /три/ броя продукти от марката Активиа Натурална, 280 грама /наричани за краткост промоционални продукти/ едновременно от някой от търговските обекти на „Билла България“ ЕООД, посочени в Приложение № 1 към настоящите правила, в срока на провеждане на Играта и

2.2. Регистрация на четирицифрения код на фискалния бон (в някои обекти от ТВ БИЛЛА е възможно да получите трицифрен код на фискалния бон, в този случай е задължително да добавите 0 пред кода, например ако кодът на фискалния бон е 123, е нужно да въведете код 0123), удостоверяващ покупката на поне 3 /три/ броя промоционални продукти по начина, указан по-долу – Раздел IV „Механизъм на участие в играта“ от настоящите награди.

3. Участниците, регистрирали фискални бонове, отговарящи на описаните по-горе условия, участват в общо 4 броя томболи за спечелване на общо 20 /двадесет/ броя награди Хранителен екстрактор Nutribullet, модел NUTRIBULLET 600 5 PCS RED. След изтеглянето на всяка от 4-те седмични томболи ще бъдат раздадени по 5 /пет/ награди.

4. Броят включвания на един участник в седмичните томболи е пропорционален на броя регистрирани фискални бонове. Например: при регистрация на 5 /пет/фискални бонове, удостоверяващи покупка на поне 3 /три/ броя промоционални продукти, участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията за награда.

Забележка: Ако един фискален бон съдържа кратно на 3 броя от промоционалните продукти, това не дава право тя да се регистрира два пъти, тъй като условието е да има поне 3 броя промоционални продукти. Всеки фискален бон може да бъде регистриран само веднъж, без значение дали удостоверява покупка 3 /три/ броя промоционални продукти или повече. Пример: при едновременно закупуване на 6 броя промоционални продукти от участващите търговски обекти, покупките следва да бъдат отразени в 2 броя фискални бонове и боновете да бъдат регистрирани по описания в настоящите правила начин.

5. Всеки участник има право да спечели и респективно да получи 1 /един/ брой награда, без значение колко броя фискални броя е регистрирал. С акта на спечелване на наградата (изтегляне на неговото име и/или друг идентификатор по описания по-долу начин), участникът губи правото си на участие в следващите томболи, респективно възможността да бъде изтеглен повторно и да спечели и получи втора награда.


РАЗДЕЛ IV

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА


1. За да участват в Играта и респективно да имат право да спечелят и получат награда, участниците следва да изпълнят следните стъпки:

Стъпка 1: да закупят едновременно най-малко три броя от промоционалните продукти, а именно – Активиа Натурална, 280г от търговски обект на „Билла България“ ЕООД, посочен в Приложение N.1 към настоящите правила през периода на провеждане на Играта.

Стъпка 2: към момента на закупуване да получат от съответния търговски обект фискален бон, удостоверяващ покупката и да го съхранят.

Стъпка 3: Да регистрират четирицифрения код на фискалния бон на интернет страницата www.activiapromo.bg (в някои обекти от ТВ БИЛЛА е възможно да получите трицифрен код на фискалния бон, в този случай е задължително да добавите 0 пред кода, например ако кодът на фискалния бон е 123, е нужно да въведете код 0123). За целта, участниците следва да създадат свои личен електронен акаунт на сайта www.activiapromo.bg и да регистрират фискалните бонове чрез него. При създаването на акаунта, участникът следва да предостави своя имейл адрес и телефонен номер за връзка, чрез които ще бъде уведомен, в случай че спечели награда Акаунта автоматично ще бъде изтрит след приключване на периода за провеждане на Играта.

3.1. Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. При установяване на регистрация на един и същ код от фискален бон два или повече пъти, се приема за валидно единствено първото регистриране.

3.2. Всеки регистриран фискален бон от страна един участник се натрупва за участие в тегленията на наградите и съответно увеличава възможността за спечелване на награда от съответния участник.

3.3. При регистрация на фискален/лни бон/ове, удостоверяващ/и закупуването на поне 3 /три/ броя промоционални продукти, участникът се включва автоматично в съответното седмично теглене на томбола за спечелване на награда. В случай, че спечели награда, участникът губи правото си за участие в последващо теглене, считано от момента на уведомяването му по имейл, относно спечелването на съответната награда.

1.4. Уникалният идентификатор на всеки участник се състои от създадения му профил на сайт www.activiapromo.bg, имейл адреса и телефонния номер, предоставени към момента на първоначалната регистрация на акаунта. Всеки участник следва да използва един и същи акаунт за регистрация на притежаваните от него фискални бонове. Не се допуска създаването на повече от един акаунт от един и същи участник.

1.5. Всеки участник може да регистрира не повече от 5 фискални бонове на ден. В случаи, че не спечели през конкретна седмица, регистрираните от съответния участник кодове участват в тегленията през оставащите/ата седмици/а.


РАЗДЕЛ V

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ


1. Победителите ще бъдат определени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип (теглене) в присъствието на комисия, определена от Организатора.

2. Седмичните победители ще бъдат определяни (изтеглени) всеки четвъртък през периода на провеждане на играта, считано от 07.02.2019 г. включително. Във всяко теглене участват кодовете на всички регистрирани до 24:00ч. на предходния ден (сряда) и отговарящи на условията фискални бонове, чиито регистратори (притежатели) не са спечелили награда към момента на съответното теглене. При всяко теглене се определят 5 /петима/ печеливши участници и 5 /петима/ резервни печеливши участници.

3. Печелившите участници ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.activiapromo.bg и ще бъдат уведомявани лично на имейл адреса и чрез обаждане на телефонния номер, предоставен от самите тях при първоначалното създаване на акаунта в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

4. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба и които се различават от официално установения с настоящите правила механизъм. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация, обосновано на нарушение и/или заобикаляне на настоящите правила е изцяло на Организатора.

5. ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ЗАПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ФИСКАЛНИ БОНОВЕ В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ И ДА ГИ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.


РАЗДЕЛ VI

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТE


1. Печелившите участници ще бъдат обявени на страницата: www.activiapromo.bg/winners.php в срок до 48 часа от определянето на победителите. Също така, печелившите ще бъдат уведомени лично чрез изпращане на имейл и допълнително обаждане по телефон, на предоставените от участниците имейл и телефон за контакти при първоначалното създаване на акаунта. В рамките на 5 /дни/работни дни от уведомяването по имейл, печелившите участници следва да предоставят адрес за доставяне на наградата. В случай, че в рамките на тези работни дни, въпреки опитите си, Организаторът не може да осъществи контакт с печелившия участник и съответно не получи адрес за доставка, печелившият губи правото си да получи наградата и същото се предоставя на първия резервен печеливш участник. Респективно, в случай че Организаторът не може да се свърже с повече от един печеливши участници, наградата се предоставя на втория по реда на изтеглянето резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване броя на изтеглените резервни печеливши участници. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

2. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на определения от тях адрес, чрез куриер, след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 /двадесет/ работни дни от получаването на потвърждението за адреса за доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на спечелилите на предоставения от тях телефонен номер. В случаи, че печелившият участник е посочил частен адрес за доставка (различен от офис на куриер), същия следва да се намира или да осигури свой представител, който да получи наградата. В случай, че куриерът не може да достави на посочения адрес, поради отсъствие на печелившите участници (или техни представители), наградата ще бъде доставена до най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена. За непотърсени награди в този срок ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени до изчерпване броя на изтеглените резервни печеливши участници.

3. Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник, съобразно имената, предоставени от самия него. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако печелившият участник предварително удостовери писмено, че желае наградата да бъде получена за него и от негово име от друг, като следва изрично да определи лицето, което има право да получи наградата му. В този случай, Организаторът не носи отговорност в случай, че определеното от спечелилия лице не предаде наградата на спечелилия участник.

4. Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност и оригинален екземпляр от печелившия фискален бон пред служителя на куриерската фирма.

4.5. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

4.6. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди.

4.7. Организаторът гарантира стриктното спазване на приложимото законодателство при организирането и провеждането на Играта.


РАЗДЕЛ VII

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


1. Организаторът стриктно прилага приложимото законодателство във връзка с обработката и защитата на личните данни на физическите лица. Във връзка с провеждането на Играта ще бъдат обработени необходимия минимален обем лични данни с цел регистриране на участниците, осъществяване на контакт за връчване на наградите и спазване на приложимото данъчно и/или счетоводно законодателство. Във всички случаи, в които не е налице законово задължение за съхранение на събраните данни за по-дълъг период, събраните данни ще бъдат унищожени непосредствено след приключване на Играта, а в противен случай - след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение. Повече информация относно политиката за защита на личните на Организатора може да бъде получена на уебсайта www.activiapromo.bg . Желаещите да участват в Играта, следва да се запознаят с настоящите правила и условията, публикувани в Декларацията за защита на личните данни, публикувана на сайта www.activiapromo.bg.

3. Изпълнявайки Механизма за участие, описан по-горе в настоящите правила, участниците декларират, че са запознати с Декларацията за защита на личните данни, публикувана на сайта www.activiapromo.bg, съгласни са и доброволно предоставят данните, необходими за създаването на акаунт, осъществяване на контакт и връчване на наградата.


РАЗДЕЛ VII

ДРУГИ УСЛОВИЯ


1. Със създаването на акаунт с цел регистрацията на фискален бон, Участникът декларира, че се е запознал и приема тези Официални правила и се съгласява да ги спазва.

2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, както и след изтичането на срока за провеждане на Играта или в други подобни случаи.

3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.), поради които реализацията на играта и/или доставката на наградата не може да бъде/ат осъществена/и

5. Организаторът на Играта не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на иформацията при извършването на регистрации.

6. За изграждане на интернет платформата на играта и администриране на процесите по регистрация на участниците и фискалните бонове, включването им в томболите за награди и изтегляне на печелившите участници Организаторът ползва услугите на „ДНК ГЛОБУЛ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шейново“ 11 Б, представлявано от г-жа Любица Петковска – Управител.

7. За доставка на наградите на спечелилите участници, Организаторът ползва услугите на „Тип-топ куриер“ АД с ЕИК BG 121205881 с адрес: гр. София, ул. „Майор Димитър Думбалаков“ №38.

8. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, поради обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени и/или предотвратени.


Неразделна част от настоящите Правила е Приложение N.1 – „Участващи търговски обекти на „Билла България“ ЕООД